Абонирай се сега за да
получаваш по имейл нашите
невероятни промоции!

Количка

0 артикула

GDPR политика за защита на личните данни

Общи условия за ползване на уеб сайта www.old mall-bg.com

С настоящите общи условия фирма ДТ енд Д, ЕИК 206522911, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.Младост 1 и адрес за кореспонденция: гр.София, ж.к.Младост 1 предоставя ресурсите на сайта, www.old mall-bg.com u за осъществяване на контакт между ДТ енд Д ЕООД в качеството му на продавач на продукти, съответно оферирани на сайта, от една страна и купувачи на съответния продукт от друга страна. Общите условия сами по себе си представляват договор за предоставяне от ДТ енд Д ЕООД на собствения си интернет сайт www.old mall-bg.com , за осъществяване на покупки по електронен път на съответния предложен от ДТ енд Д ЕООД продукт и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.old mall-bg.com

При извършване на електронна покупка посредством уебсайта www.old mall-bg.com, страни по договора са ДТ енд Д ЕООД (ЕИК 206522911) от една страна, като Търговец на съобразени с Българското законодателство продукти, и всеки Потребител на уебсайта www.old mall-bg.com При ползване на ресурсите на сайта, Потребителят следва да се запознае с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът www.old mall-bg.com е зареден в браузъра, представлява доброволно съгласие с настоящите условия за ползване и с условията на конкретния договор. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта www.old mall-bg.com Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

І. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2. ДТ енд Д ЕООД, е търговско дружество с ЕИК 206522911, с адрес на управление: гр. София, ж.к.Младост 1 , което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрираният от него сайт www.old mall-bg.com

1.3. www.old mall-bg.com (наричан в текста, още сайта, уебсайта) е уебсайт, посредством който на Потребителите се предоставя възможност за закупуване на съобразени със българското законодателство продукти и аксесоари за бизнеса, дома и градината, спорт и свободно време. Забранените за закупуване онлайн продукти според законите на Република България, в.т.т. оръжия и боеприпаси, са изрично опоменати като такива в описанието на всеки такъв продукт и не могат да бъдат закупувани онлайн. Тяхната продажба се осъществява само лично и срещу предоставяне на необходимите изискуеми документи.

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.8. „Потребител” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта услуги и ресурси.

1.9. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.10. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.11. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.12. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. ДТ енд Д ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта сиwww.old mall-bg.com, при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на ЗЗП, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2.2. Услугите на Уебсайта се предоставят на всички Потребители без да е задължително необходима предварителна регистрация. При извършване на електроно изявление за сключване на договор чрез сайта www.target84.eu, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора, ако той включва различни условия.

2.3. Отношенията между Потребителите и сайта във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени продукти и услуги посредством Уебсайта се уреждат допълнително между страните.

2.4. www.old mall-bg.com не носи отговорност:

- За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;

- За вреди, причинени от самият потребител или с неговото участие чрез действие и бездействие, в т.ч. ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му, както и за вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта www.old mall-bg.com, независещи от екипа на същия.

2.5. Потребителското име, с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на ДТ енд Д ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, ДТ енд Д ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

2.6. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към извършване на престъпление, да не нарушава чужди права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно ДТ енд Д ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ДТ енд Д ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

2.7. Всеки от регистрираните потребители на сайта упълномощава ДТ енд Д ЕООД посредством поддържаната от него информационна платформа www.old mall-bg.com, да извърши възложените му с поръчка чрез сайта действия, изрично формулирани или следващи от спецификата на поръчката и при необходимост от последващия сключен договор, да приема и препраща извършвани плащания.

2.8. Потребителят не може да променя, заличава или злоупотребява по друг начин с информационните ресурси, публикувани на уебсайта на ДТ енд Д ЕООД. Разпространението на информацията да става с изричното съгласие на последния.

2.9. Плащанията по сключените договори се извършват чрез ресурса на сайта www.old mall-bg.com, по електронен или друг, установен в опциите на сайта начин, който Потребителят приема с действията си по оформяне на съответната поръчка.

2.10. Договорът се счита сключен със завършване на действията по оформянето на поръчката съгласно условията на сайта и предвидени стъпки и опции в него, както и с извършване на плащането, освен ако сключването му бъде отхвърлено от ДТ енд Д ЕООД, за което потребителят ще бъде уведомен, като в този случай евентуално платените суми ще му бъдат върнати надлежно.

ІІІ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа на интернет страница на сайта по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на Уебсайта. С всяко ползване на услугите и ресурси на Уебсайта, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта, Потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да попълни съответната електронна форма за поръчка, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на сайта.

3.3.1. В този процес, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия и натискане на виртуалния бутон, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2. При попълване на формата за поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни, както и другите изискуеми от електронната форма данни и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, гарантира, че данните, които предоставя в този процес са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, сайта има право да откаже регистрацията.

3.3.4. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, сайта има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

ІV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

4.1. ДТ енд Д ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4.2. Терминът „лични данни“ означава всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез един или повече специфични признаци. Пример за лични данни са името, адреса или e-mail адреса на лицето. ДТ енд Д ЕООД използва предоставените от Вас лични данни, за да Ви информира за продуктите и услугите, които предлага. Може да използва Вашия имейл адрес, за да отговори на Ваш въпрос и коментар, както и за информация за предстоящи кампании.

4.3. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията ДТ енд Д ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност да променя личните си данни или да премахне изцяло профила си и информацията съдържаща се в него.

Когато се регистрирате или другояче предоставяте лична информация на ДТ енд Д ЕООД, последният се ангажира, че няма да разкрива тази информация на трети страни без разрешение от Ваша страна, освен в случаи изисквани от Закона.

4.4. Всеки Потребител има достъп до личната си информация във всеки един момент. Последната може да се преглежда и променя. При попълване на регистрационната форма, можете да се отбележите желанието/нежеланието си, ДТ енд Д ЕООД да ви изпраща информационен бюлетин по и-мейл, чрез кратко текстово съобщение през мобилна или Viber услуга, касаещ нови продукти и такива с отстъпки. ДТ енд Д ЕООД се ангажира, да не предоставя Вашите лични данни на трети страни с маркетингови цели.

4.5. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ДТ енд Д ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4.6. ДТ енд Д ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия – за обработване/потвърждаване/анулиране на направена през уебсайта поръчка, контакт с потребителя по и-мейл и/или телефон с цел потвърждаване на последната и/или уточняване на детайли по нея, с информационен характер или с маркетингова цел. И-мейл адресът и телефонният номер посочени от потребителя на сайта www.target84.eu се използват само след неговото изрично съгласие за изпращане на информационен бюлетин и/или с марктингова цел само от ДТ енд Д ЕООД. Потребителят във всеки един момент има възможност да промени или заличи посочените в профила си данни и предпочитания.

4.7. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба.

4.8. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени в потребителския му профил в www.old mall-bg.com да бъдат използвани от ДТ енд Д ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях.

4.9. ДТ енд Д ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: - е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; - други посочени в закона случаи.

4.10. С регистрацията си в www.old mall-bg.com потребителят разрешава на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ДТ енд Д ЕООД, като във всеки един момент Потребителят има възможност да се откаже от това си желание, обозначавайки го в създадения от него профил или от формата за Записване/Отписване от бюлетина публикувана на сайта.

4.11. С приемането на общите условия, потребителят декларира, че е прочел и приел безусловно Политиката за лични данни на ДТ енд Д ЕООД.

V. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

5.1. ДТ енд Д ЕООД запазва правото си да актуализира или да променя текущите Условия за ползване по всяко време с оглед на подобряването и добавянето на нови фукционалности в сайта. Промяната на последните няма да наложи изменения по отношение на личните данни. В съответствие с настоящата Декларация за поверителност Вашите данни ще бъдат третирани като строго поверителни.

5.2. При извършване на промени в Общите условия, дружеството ги довежда до знанието на Потребителите чрез публикуването им на Уебсайта.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от дружеството услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

6.2. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от дружеството.

6.3. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги да не зарежда, разполага на сървър на дружеството и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

6.4. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от дружеството услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно дружеството за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице;

г. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

6.5. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от дружеството Услуги.

6.6. Потребителят може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

6.7. Потребителят се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от сайта услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителят за нормално ползване на Услугите.

7.2. Дружеството няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на Потребителят във връзка с използване на Услугите. Дружеството няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителят посредством ползването на Услугите.

7.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство дружеството съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървър на сайта, и се ангажира да ги съхранява, защитава и използва само по предназначение и без да ги предостъпва на трети лице, освен в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на дружеството или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

7.4. Дружеството има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от дружеството или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на дружеството, като последното не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването услугите на Уебсайта.

7.5. Дружеството има право да изпраща търговски съобщения до Потребителите, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения от дружеството. Във всяко такова съобщение на Потребителя ще бъде дадена възможност да се отпише от Информационния бюлетин, както и във всеки друг момент – през уебсайта на дружеството, потребителят може да променя заявените си в предходен момент предпочитания.

7.6. Дружеството има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

7.7. Дружеството има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите по преценка на дружеството или съгласно получена от трети лица информация, когато Потребителя ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

7.8. Дружеството си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта, като не е необходимо предварително да уведомява за това Потребителя.

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на дружеството, на други Потребители или на съответно указаните лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е дружеството или друг Потребител.

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, са обект на закрила съгласно ЗАП и сродните му права и/или ЗМГО, принадлежат на дружеството или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на дружеството и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

IX. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

9.1. Дружеството полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителя декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че дружеството не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди.

9.2. Дружеството не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на дружеството, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

9.3. Дружеството не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на дружеството, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на дружеството.

9.4. Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

9.5. Дружеството не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите достъпни чрез уебсайта.

9.6. В предвид, че предлаганите на сайта на ДТ енд Д ЕООД продукти са предмет на продажба както онлайн, така и във физическия магазин на дружеството и представляват изчерпаем ресурс, страните приемат, че Таргет 84 ЕООД не носи отговорност за възможното не предоставяне на Услугите или продукта/продуктите. В тези случаи дружеството се задължава да уведоми Потребителя за възможното временно непредоставяне и съществуващите възможности към дадения момент.

9.7. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта, които могат да възникнат независимо от положената от страна на дружеството грижа. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от дружеството за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

9.8. Дружеството не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от дружеството, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Х. ПРАВА НА ДРУЖЕСТВОТО В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

10.1. Дружеството има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си Потребителят, по преценка на дружеството, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

10.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, дружеството има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

10.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, дружеството има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

10.4. В горните случаи дружеството не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11.1. Потребителят е длъжен да обезщети дружеството и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от дружеството Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

11.2. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на дружеството и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията.

ХІI. ЛИЧНИ ДАННИ

12.1. Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни. Данните, които се събират и използват от Таргет 84 ЕООД относно Потребителите се използват с цел обработване на поръчка, нейното оформяне и изпращане на адрес, изпращане на информация по и-мейл и телефон, както относно последната, така и с цел информиране на заявилите предварително желание Потребители за новини, новости и промоционални продукти. Това желание на Потребителя може да бъде променено във всеки един момент според личните му предпочитания от самия него. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта.

12.2. Дружеството полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

12.3. Дружеството полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

12.4. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, дружеството ясно обозначава задължителния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

12.5. Дружеството събира и използва информацията по т. 12.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от дружеството. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за дружеството.

12.6. При използване на Уебсайта, дружеството има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към сървър на сайта и/или дружеството във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява на сървъри на дружеството и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение, дружеството съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

12.7. Дружеството може да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита или т.нар. „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

13.1. За ДТ енд Д ЕООД: Уеб сайтът www.old mall-bg.com e собственост на ДТ енд Д ЕООД, ЕИК 206522911, с адрес на управление: гр.София ж.к.Младост 1 , тел.: 0886095941, e-mail адрес: office@target84.eu

13.2. Предлагани услуги: предлаганите в www.old mall-bg.com продукти се продават на редовни или промоционални цени, като на всяка оферта е обявено подробно описание, съдържание, количество и цена.

13.3. Ценова пол